Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

nables
08:41
6785 3776
nables
08:41
Reposted fromshakeme shakeme vianowaay nowaay

July 11 2019

nables
19:50
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman vianowaay nowaay

July 09 2019

nables
07:46
5157 ee2c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nables
07:46
nables
07:46
3257 c1cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem
nables
07:45
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajoannem joannem
nables
07:33
5032 e0b4
nables
07:33
3114 4d6a
Reposted fromkarsina karsina viajoannem joannem
nables
07:32
3098 fed2
Reposted fromkarsina karsina viapareidolie pareidolie
nables
07:32
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaevlyn evlyn
nables
07:32
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaevlyn evlyn
nables
07:32
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viapareidolie pareidolie
nables
07:32
Reposted fromshakeme shakeme viapareidolie pareidolie

July 05 2019

nables
16:51
nables
16:51
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nables
16:50
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
nables
16:50
nables
16:48
nables
16:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl