Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

nables
18:11
0011 d106
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nables
18:07
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nables
18:06
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn
nables
18:06
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nables
18:06
6919 9dd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 02 2020

nables
10:44
7395 5dd4 500
Reposted fromnyaako nyaako vianowaay nowaay
nables
10:44
0415 48ae 500
Reposted frommiischa miischa vianowaay nowaay
nables
10:44
nables
10:43
7104 ef4a
Reposted frommiischa miischa vianowaay nowaay
nables
10:43
2086 ae05 500
Reposted fromverronique verronique vianowaay nowaay
nables
10:42
1025 596e
Reposted from0 0 viaalensztajn alensztajn
nables
10:42

December 28 2019

nables
20:22
nables
20:20
0038 04b6 500
Reposted fromcvx cvx viafreska freska
nables
20:20
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska
nables
20:19
6497 aa24
Reposted fromSilentRule SilentRule viainto-black into-black
nables
20:19

Wyrosłam z krewnych, którzy często krytykują, lecz nie zaproponują żadnej pomocy.
Wyrosłam z myślenia, że muszę spełniać nierealistyczne życzenia mojej rodziny.

Wyrosłam ze wszystkich dziewczyn, które noszą maski i cieszą się potajemnie z moich porażek.
Wyrosłam z zaniżania mojego poziomu dla facetów, których moja inteligencja i bezpośredniość zawstydza.

Wyrosłam ze wszystkich przyjaciół, którzy nie potrafią świętować moich sukcesów. I tych, którzy nie umieją przeciwstawić się niesprawiedliwości.
Wyrosłam z ludzi, którzy nagle znikają, gdy w życiu pojawiają się problemy.
Wyrosłam z rozsiewania negatywności.

Wyrosłam z prób stałego dogadzania innym. I z tego, że wszyscy dookoła starają się mi wmówić, że nie jestem wystarczająco ładna, sprytna i dobra.
Wyrosłam ze swojej skłonności do obaw i braku poczucia bezpieczeństwa.

Wyrosłam ze stałego szukania powodów do niekochania samej siebie.
Wyrosłam ze wszystkiego, co nie karmi esencji mojej duszy.
Z tylu rzeczy wyrosłam. I nigdy do tej pory nie czułam się tak wolna.

— Chanda Kaushik
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz

December 27 2019

nables
18:01
nables
18:00
Reposted fromshakeme shakeme viapareidolie pareidolie
nables
18:00
9253 3b23 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl